View : 7,818

บทสวดมนต์

บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเยฯ 

ข้าพเจ้าได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่า ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับยับยั้งอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสี ฯ


ตัตระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ ฯ 

ในกาลครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเตือนสติเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟัง และพิจารณาตามพระดำรัสของพระองค์อย่างนี้ว่า ฯ


เทวเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตไม่ควรปฏิบัติให้หนักไปในส่วนที่สุด ๒ อย่าง คือ


โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค *โน (ถ้ามีการตรวจคำหยาบ..ตรงนี้ให้ออกเสียงว่า ฮีโน..นะครับ) คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต 

การประพฤติปฏิบัติตนเพื่อแสวงหาความสุขอยู่ใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่น่ารักน่าปรารถนา ซึ่งเป็นธรรมอันเลว เป็นเหตุให้ต้องมีบ้านเรือน เป็นธรรมของคนผุ้ครองเรือนผู้หนาไปด้วยกิเลส ไม่ใธรรมอันจะนำจิตใจออกจากกิเลส ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องรัดรึงใจทั้งหลาย นี่อย่างหนึ่ง


โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต ฯ 

และอีกอย่างหนึ่ง คือ การประพฤติปฏิบัติด้วยการทรมานร่างกายให้ได้รับความลำบาก ซึ่งมีแต่ทำให้ใจเป็นทุกข์ทรมานอย่างเดียว ไม่เป็นทางนำจิตใจออกจากกิเลส และไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องรัดรึงใจท้งหลายฯ (หรืออีกนัยหนึ่งคือ เร่งหักโหมปฏิบัติธรรมจนเกินกำลัง เพื่อหวังจะได้บรรลุมรรคผลเร็ว ๆ )


เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนะปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตได้รู้ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง โดยไม่เข้าไปใกล้ส่วนที่สุด ๒ อย่างนั้นแล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง


จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ 

ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้น สามารถทำดวงตาคือ ปัญญา ทำญาณเครื่องรู้ ให้เป็นไปเพื่อใจสงบระงับจากกิเลส เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ดี และเพื่อทำให้กิเลสดับไปจากจิตคือเข้าสู่พระนิพพาน ฯ


กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง ซึ่งสามารถทำดวงตาคือ ปัญญา ทำญาณเครื่องรู้ ให้เป็นไปเพื่อใจสงบระงับจากกิเลส เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ดี และเพื่อให้กิเลสดับไปจากจิตคือเข้าสู่พระนิพพาน ที่ตถาคตรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งนั้น คือการปฏิบัติอย่างไร?


อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ 

ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนี้ คือ ทางนำไปสู่ความไกลจากกิเลสเครื่องรัดรึงใจทั้งหลาย มี ๘ อย่าง ฯ


เสยยะถีทัง 

ข้อปฏิบัติเหล่านี้คือ


- สัมมาทิฏฐิ 

ปัญญาอันเห็นชอบ ( คือ เห็นอริยสัจ )


- สัมมาสังกัปโป 

ความดำริชอบ ( คิดจะออกจากกาม ไม่คิดอาฆาตพยาบาท ไม่คิดเบียดเบียน )


- สัมมาวาจา 

วาจาชอบ ( ไม่พูดโกหก ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดคำส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล )


- สัมมากัมมันโต 

การงานชอบ ( เว้นจากการทุจริต เช่น โกงแรงงานเขาเป็นต้น และทำการงานที่ไม่มีโทษ )


- สัมมาอาชีโว 

การเลี้ยงชีวิตชอบ ( หากินโดยไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีล ไม่ผิดธรรม ไม่ผิดประเพณี )- สัมมาวายาโม 

ความเพียรชอบ ( เพียรละชั่ว ประพฤติดีเพื่อให้มีคุณธรรมประจำใจ และเพื่อให้ได้คุณธรรมสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป )


- สัมมาสะติ 

การระลึกชอบ ( ระลึกนึกถึง อนุสสติ ๑๐ ประการ มีพระนิพพานเป็นที่สุด และระลึกในมหาสติปัฏฐาน ๔ )


- สัมมาสะมาธิ ฯ 

การตั้งจิตไว้ชอบ ( การทำสมาธิให้อารมณ์ตั้งมั่นในอนุสสติ ๑๐ ประการนั้น ) ฯ 

( หรือกล่าวโดยย่อ มรรค ๘ ประการนี้ก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา )


อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางเหล่านี้แล คือ ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง ซึ่งสามารถทำดวงตาคือ ปัญญา ทำญาณเครื่องรู้ ให้เป็นไปเพื่อใจสงบระงับจากกิเลส เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ดี และเพื่อทำให้กิเลสดับไปจากจิตคือเข้าสู่พระนิพพาน ที่ตถาคตรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ฯ


อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สภาวะเหล่านี้แลเป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริง คือ


- ชาติปิ ทุกขา 

ความเกิดก็เป็นทุกข์


- ชะราปิ ทุกขา 

เมื่อความแก่เข้ามาถึง ก็เป็นทุกข์


- มะระณัมปิ ทุกขัง 

เมื่อความตายเข้ามาถึง ก็เป็นทุกข์


- โสกะปริเทวะทุกขะโทมะนัสสุกปายาสาปิ ทุกขา 

เมื่อความเศร้าโศก ความร่ำไรรำพัน ความเสียใจ และความคับแค้นใจเกิดขึ้นมา ก็เป็นทุกข์


- อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข 

เมื่อประสบพบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจ ก็เป็นทุกข์


- ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข 

เมื่อพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์


- ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง 

และแม้คิดปรารถนาอยากได้สิ่งใด แต่ไม่ได้สิ่งนั้นสมปรารถนา ก็เป็นทุกข์


- สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ฯ 

กล่าวโดยย่อแล้วก็คือ การหลงคิดว่าร่างกายเป็นของเราของเขานั่นแล เป็นตัวทำให้ใจเกิดทุกข์อย่างแท้จริง ฯ


อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ยายัง ตัณหา 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดที่มีอยู่ในใจนี้แลเป็นต้นเหตุทำให้ใจเกิดทุกข์อย่างแท้จริง


โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัตระ ตัตราภินันทินี เสยยะถีทัง กามะตัณหา 

คือ มีความอยากเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไป และมีความกำหนัดยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่น่าปรารถนา ก็เป็นเหตุให้ใจเกิดทุกข์


ภะวะตัณหา 

สิ่งใดที่ยังไม่มี ก็คิดอยากจะให้มีขึ้นมา อย่างนี้ก็ทำให้ใจเกิดทุกข์


วิภะวะตัณหา 

และเมื่อมีทุกอย่างสมปรารถนาแล้ว ก็อยากจะให้ทุกอย่างคงทนอยู่ตลอดไป เมื่อมันจะต้องสลายหายไป ก็ร้อนใจไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น อย่างนี้ก็ยิ่งทำให้ใจเกิดทุกข์หนักขึ้นอีก ฯ


อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การดับตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจด้วยการ ละ วาง ปล่อย และไม่คิดยินดีพัวพันอยู่กับตัณหาความอยากนั้นอีกเด็ดขาด คือ การดับทุกข์ให้หมดไปจากใจได้อย่างแท้จริง ฯ


อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค เสยยะถีทัง สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อปฏิบัติเพื่อนำกิเลสให้หมดไปจากใจนี้ มี ๘ อย่าง คือ ปัญญาเห็นชอบ ความดำริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความเพียรชอบ การระลึกชอบ และการตั้งจิตไว้ชอบ คือ ข้อปฏิบัติเพื่อนำใจให้หมดจากกิเลสและดับความทุกข์ได้อย่งแท้จริง ฯ


อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 

ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย ดวงตาคือ ปัญญาเห็นธรรม และการกำหนดรู้ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราอย่างนี้ว่า "ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความเศร้าโศก ความร่ำไรรำพัน ความเสียใจ และความคับแค้นใจ เป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริง" ฯ


ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วว่า "ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหล่านี้เป็นต้น อันเป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริงนั้นแล เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ตลอดเวลา" ฯ


ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือ ปัญญาเห็นธรรม และการกำหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้งและความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วว่า "ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหล่านี้เป็นต้น อันเป็นตัวทุกข์อย่งแท้จริงนี้นั้นแล เราได้หยั่งรู้ด้วยปัญญาโดยตลอดแล้ว" ฯ


อิทัง ทุกขะสุมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรม และการกำหนดรู้ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วอย่างนี้ว่า "ตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดที่มีอยู่ในใจนี้ เป็นเหตุทำให้ใจเกิดทุกข์อย่างแท้จริง" ฯ


ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วว่า "ตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดที่มีอยู่ในใจ อันเป็นเหตุทำให้ใจเกิดทุกข์อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เป็นสิ่งที่ต้องละให้ขาด" ฯ


ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะ*นันติ (ให้อ่านว่า ปะฮีนันติ..Amine) เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วว่า "ตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดที่มีอยู่ในใจ อันเป็นเหตุทำให้ใจเกิดทุกข์อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เราได้ละขาดไปจากใจแล้ว" ฯ


 อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วอย่างนี้ว่า "การดับตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดนี้ให้หมดไปจากใจ คือ การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง" ฯ


ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วว่า "การดับตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดนี้ให้หมดไปจากใจ คือ การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เป็นสิ่งที่ต้องทำให้แจ้งในใจตลอดเวลา" ฯ


ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วว่า "การดับตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดนี้ให้หมดไปจากใจ คือ การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เราได้ทำให้แจ้งในใจอยู่ตลอดเวลาแล้ว" ฯ


อิทัง ทุกขะนิโรธคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วอย่างนี้ว่า "มรรคคือทาง ๘ ประการ เป็นข้อปฏิบัติให้ทุกข์ดับไปจากใจได้อย่างแท้จริง" ฯ


ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วอย่างนี้ว่า "มรรคคือทาง ๘ ประการ อันเป็นข้อปฏิบัติให้ทุกข์ดับไปจากใจได้อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เป็นธรรมที่ต้องทำให้มีในใจไว้ตลอดเวลา" ฯ


ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วอย่างนี้ว่า "มรรคคือทาง ๘ ประการ อันเป็นข้อปฏิบัติให้ทุกข์ดับไปจากใจได้อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เราได้ทำให้มีในใจไว้ตลอดเวลาแล้ว" ฯ


ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติปะริวัฏฏัง ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความจริง ๔ อย่าง อันทำให้ใจ*งไกลจากกิเลสนี้ ถ้าหากเรายังไม่รู้เห็นตามความเป็นจริง โดยอาการหมุนเวียนแห่งปัญญาญาณ ครบ ๓ รอบทั้ง ๔ อย่าง รวมเป็นอาการ ๑๒ รอบ 


( อาการ ๑๒ รอบนี้ เรียกว่า ญาณ ๓ คือ 


1. สัจจญาณ : การหยั่งรู้ให้ทราบชัดในความจริงแต่ละอย่างในความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ว่าเป็นทุกข์แท้จริง , ตัณหาคือเหตุเกิดทุกข์แท้จริง , การดับตัณหาคือการดับทุกข์ได้แท้จริง , มรรคคือ ทาง ๘ ประการเป็นข้อปฏิบัติให้ทุกข์ดับไปจากใจได้อย่างแท้จริง 


2. กิจจญาณ : การหยั่งรู้ให้ทราบชัดว่า จะต้องทำอย่งไรกับความจริงแต่ละอย่างนั้น ว่า ตัวทุกข์ควรต้องกำหนดรู้ตลอดเวลา , ตัณหาต้องละให้ขาด , การดับตัณหาเป็นสิ่งที่ต้องทำให้แจ้งในใจตลอดเวลา , มรรค ๘ เป็นธรรมที่ต้องทำให้มีในใจไว้ตลอดเวลา และ 


3. กตญาณ : การหยั่งรู้ว่าได้ทำหน้าที่ทุกอย่างในความจริงแต่ละอย่างนั้นได้โดยบริบูรณ์แล้ว คือ ทุกข์รู้ด้วยปัญญาโดยตลอดแล้ว , ตัณหาได้ละขาดไปจากใจแล้ว , การดับตัณหาได้ทำให้แจ้งในใจตลอดเวลาแล้ว , มรรค ๘ ได้ทำให้มีในใจไว้ตลอดเวลาแล้ว )


เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล้าประกาศยืนยันแก่มนุษยโลก ตลอดถึงเทวโลก มารโลก พรหมโลก รวมทั้งหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ให้ได้รู้เพียงนั้น ว่าเราได้ตรัสรู้พร้อมยิ่งซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้โดยชอบอันยอดเยี่ยม ซึ่งไม่มีความตรัสรู้อื่นในโลกใด ๆ หรือ ของใคร ๆ จะเทียบได้ ฯ


ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติปะริวัฏฏัง ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดแล ความจริง ๔ อย่ง อันทำให้ใจ*งไกลจากกิเลสนี้ เราได้รู้เห็นตามความเป็นจริง โดยอาการหมุนเวียนแห่งปัญญาญาณ ครบ ๓ รอบทั้ง ๔ อย่าง รวมเป็นอาการ ๑๒ รอบ ด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์หมดจดแล้ว ฯ


อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น เราจึงกล้าประกาศยืนยันแก่มนุษยโลก ตลอดถึงเทวโลก มารโลก พรหมโลก รวมทั้งหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ให้ได้รู้เฉพาะว่า เราได้ตรัสรู้พร้อมยิ่งซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้โดยชอบอันยอดเยี่ยม ซึ่งไม่มีความตรัสรู้อื่นในโลกใด ๆ หรือของใคร ๆ จะเทียบได้ ฯ


ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา เม วิมุตติ อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ 

ก็แล ปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วว่า "กิเลสเครื่องรัดรึงใจทั้งหลายไม่สามารถจะกำเริบขึ้นมาได้อีกแล้ว จิตของเราได้หลุดพ้นจากกิเลสโดยวิเศษแล้ว ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว บัดนี้ไม่มีภพเป็นที่เกิดสำหรับเราอีกแล้ว" ฯ


อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ 

ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงความจริง ๔ อย่างอันประเสริฐ อันทำให้ใจ*งไกลจากกิเลสอย่างนี้แล้ว ฯ


อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง ฯ 

พระภิกษุปัจจวัคคีย์เหล่านั้น ก็มีความเพลิดเพลินยินดีในธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วนั้น ฯ


อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง ภัญญะมาเน 

ก็ในเมื่อขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงกล่าวแสดงความละเอียดพิศดารแห่งความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการอยู่นั่นแล


อายัสมะโต โกณทัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ "ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ" ฯ 

ดวงตาคือ ปัญญาอันเห็นธรรม ซึ่งปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดแล้วแก่ท่านโกณทัญญะ ผู้มีอายุอย่างนี้ว่า "สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้ว สิ่งนั้น ๆ ทั้งปวง ก็ต้องดับสลายไปเป็นธรรมดา" ฯ


ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก 

ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงประกาศวงล้อแห่งธรรมให้เป็นไปแล้วนั่นแล


ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง 

ภูมิเทวดาทั้งหลาย ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้นว่า


"เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ" ฯ 

"นั่นคือ วงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยม ไม่มีอะไรเทียบได้ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศให้เป็นไปแล้ว ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี ซึ่งวงล้อแห่งธรรมอย่างนี้ อันสมณพราหมณ์ ตลอดถึงเทวดา มาร พรหม และใคร ๆ ในโลก ไม่สามารถให้เป็นไปได้"


ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา จาตุมมะหาราชิกา เทวดา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 

เทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราช ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาแล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้น ฯ


จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 

เทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงส์ ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราชแล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้น ฯ


ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 

เทพเจ้าเหล่าชั้นยามา ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงส์แล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้น ฯ


ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 

เทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาแล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้น ฯ


ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 

เทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดี ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้น ฯ


นิมมานะระ*ง เทวานัง สัททัง สุตวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ

เทพเจ้าเหล่าชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีแล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้น ฯ


ปะระนิมมิตะวะสะวัต*ง เทวานัง สังททัง สุตวา พรัหมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง 

เทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหม ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้นว่า


"เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ" ฯ 

"นั่นคือ วงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยม ไม่มีอะไรเทียบได้ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศให้เป็นไปแล้ว ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี ซึ่งวงล้อแห่งธรรมอย่างนี้ อันสมณพราหมณ์ ตลอดถึง เทวดา มาร พรหม และใคร ๆ ในโลก ไม่สามารถให้เป็นไปได้" ฯ


อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พรัหมะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิ ฯ 

และโดยขณะเดียวเท่านั้น เสียงก็ดังขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยอาการอย่างนี้ ฯ


อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมปิ สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิ ฯ 

และเสียงนี้ได้สะท้านสะเทือนหวั่นไหว ดังสนั่นไปตลอดทิศทั้ง ๔ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ ฯ


อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง ฯ 

อีกทั้งแสงสว่างอันใหญ่ยิ่งไม่มีประมาณ ได้ปรากฏแล้วในโลก ล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเสียหมด ฯ


อะถะ โข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ "อัญญาสิ วะตะ โภ โกณทัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณทัญโญติ" ฯ 

ในลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นว่า "โกณทัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอ โกณทัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอ" ฯ (อัญญาสิ : ได้รู้แล้ว)


อิติหิทัง อายัสมะโต โกณทัญญัสสะ "อัญญาโกณทัญโญ" เตววะ นามัง อะโหสีติ ฯ 

เพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานขึ้นมาอย่างนี้แล นามว่า "อัญญาโกณทัญญะ" นี้นั่นแหละ ได้มีแล้วแก่พระโกณทัญญะผู้มีอายุ ด้วยประการฉะนี้ แลฯ

 

 

ที่มา : fungdham
โพสเมื่อ : 1 มิถุนายน 2555
Tag : บทสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  
แบ่งปัน Bookmark and Share


  Re:
ความเห็นที่ : 1256   Thanks for sharing, this is a fantastic blog post. Really Cool.
โดย  :     https://youtu.be/eQH_xnKnbbc
โพสเมื่อ  :     6 กุมภาพันธ์ 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1255   Major thanks for the article.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     https://youtu.be/5evIdo6gC5o
โพสเมื่อ  :     6 กุมภาพันธ์ 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1254   I really enjoy the post.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     https://youtu.be/dVNcitL17wQ
โพสเมื่อ  :     6 กุมภาพันธ์ 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1253   Thanks again for the blog article.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     https://youtu.be/htLxYQtPo0w
โพสเมื่อ  :     6 กุมภาพันธ์ 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1252   I really enjoy the article.Much thanks again. Want more.
โดย  :     http://youtu.be/IOvW46a9oDk
โพสเมื่อ  :     6 กุมภาพันธ์ 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1251   Im grateful for the article.Thanks Again. Fantastic.
โดย  :     http://suntourstravel.com
โพสเมื่อ  :     6 กุมภาพันธ์ 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1250   Appreciate you sharing, great post.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://istimara2.org
โพสเมื่อ  :     6 กุมภาพันธ์ 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1249   Im thankful for the blog article.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     https://youtu.be/htLxYQtPo0w
โพสเมื่อ  :     6 กุมภาพันธ์ 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1248   Really informative article.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     http://youtu.be/IOvW46a9oDk
โพสเมื่อ  :     6 กุมภาพันธ์ 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1247   Major thankies for the blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://mealinfo.edu.leecarroll.info/grow-back-hair-damaged-by-hair-extensions8226
โพสเมื่อ  :     4 กุมภาพันธ์ 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1246   Really appreciate you sharing this article.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     http://www.qnet.net/
โพสเมื่อ  :     2 กุมภาพันธ์ 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1245   Thanks so much for the article post.Really thank you! Great.
โดย  :     http://edusson.com/
โพสเมื่อ  :     2 กุมภาพันธ์ 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1244   Thank you for your blog post.Much thanks again.
โดย  :     http://satnilesatnews.tumblr.com/
โพสเมื่อ  :     1 กุมภาพันธ์ 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1243   Fantastic blog. Really Great.
โดย  :     https://www.facebook.com/breathehealthcenter
โพสเมื่อ  :     30 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1242   you are really a good webmaster, you have done a well job on this topic!
โดย  :     http://cie.calpoly.edu/members/srusvelt85/bio/default.aspx
โพสเมื่อ  :     22 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1241   Fantastic article post.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     http://www.plantation-shutters-per-window.estranky.cz/clanky/should-plantation-shutters-cost-less-or
โพสเมื่อ  :     22 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1240   I value the post.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://kansascity-personalinjury-attorney.com/
โพสเมื่อ  :     16 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1239   Very neat blog post.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     http://www.yelp.com/biz_photos/law-office-of-george-m-derieg-alameda-2?select=piQputCIyoJqfFPNCMKxDg
โพสเมื่อ  :     16 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1238   I am so grateful for your blog post. Awesome.
โดย  :     https://www.facebook.com/RacinePressureWashing
โพสเมื่อ  :     16 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1237   I loved your blog post.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     http://metrolockandsafe.com
โพสเมื่อ  :     16 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1236   I think this is a real great article.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     https://youtu.be/-31u8biEinQ
โพสเมื่อ  :     16 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1235   Looking forward to reading more. Great blog article.Thanks Again.
โดย  :     https://angel.co/cuponium
โพสเมื่อ  :     16 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1234   Major thanks for the post.Thanks Again. Want more.
โดย  :     https://twitter.com/cuponiumes
โพสเมื่อ  :     15 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1233   Very good blog article.Thanks Again.
โดย  :     https://www.facebook.com/Cuponium
โพสเมื่อ  :     15 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1232   Really informative blog post.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     https://es-es.facebook.com/jReyma
โพสเมื่อ  :     15 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1231   Muchos Gracias for your post.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://mobil.pensionamsuedplatz.de
โพสเมื่อ  :     15 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1230   I really enjoy the blog.Much thanks again. Cool.
โดย  :     http://www.pension-leipzig-guenstig.lima-city.de
โพสเมื่อ  :     15 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1229   Fantastic blog article.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     http://www.pension-leipzig.bplaced.net
โพสเมื่อ  :     14 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1228   Major thankies for the article. Awesome.
โดย  :     http://www.bewertungen.pensionamsuedplatz.de
โพสเมื่อ  :     14 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1227   I am so grateful for your blog post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://www.pensionamsuedplatz.de
โพสเมื่อ  :     14 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1226   Really appreciate you sharing this article post.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://www.carreraspostal.com
โพสเมื่อ  :     13 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1225   Looking forward to reading more. Great article post. Will read on...
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=gixlLoH1pcc
โพสเมื่อ  :     12 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1224   Fantastic post.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://www.katd.org/virtnext-review
โพสเมื่อ  :     12 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1223   A big thank you for your blog article.Much thanks again. Keep writing.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=HiQ8r3eqU3Q
โพสเมื่อ  :     12 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1222   I really liked your blog article.Thanks Again. Cool.
โดย  :     http://www.findtheneedle.co.uk/companies/gall-thomson-environmental-ltd/products/marine-breakaway-co
โพสเมื่อ  :     11 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1221   I loved your article post.Really thank you! Really Great.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=y8Uqbgc7Yfk
โพสเมื่อ  :     8 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1220   Muchos Gracias for your article post.Thanks Again. Fantastic.
โดย  :     http://www.katedatingtips.com/love
โพสเมื่อ  :     8 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1219   Im obliged for the post.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://www.moodrepublic.com/wedding-photography-blog/
โพสเมื่อ  :     8 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1218   I really liked your article post.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://www.moodrepublic.com/wedding-photography-blog/
โพสเมื่อ  :     7 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1217   Im obliged for the article post.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     http://www.madamecoco.com/?Kid=89
โพสเมื่อ  :     5 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1216   I appreciate you sharing this post.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://www.madamecoco.com/?Kid=89
โพสเมื่อ  :     5 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1215   I am so grateful for your blog post.
โดย  :     http://www.chinesenewyear-2016.com
โพสเมื่อ  :     4 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1214   Thank you ever so for you post. Great.
โดย  :     http://www.chinesenewyear-2016.com
โพสเมื่อ  :     4 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1213   Im grateful for the article.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=2vIWSezwAQs
โพสเมื่อ  :     4 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1212   Awesome blog post.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=2vIWSezwAQs
โพสเมื่อ  :     4 มกราคม 2559

  Re:
ความเห็นที่ : 1211   I appreciate you sharing this article.Really thank you!
โดย  :     https://www.cybersecurity.ox.ac.uk/
โพสเมื่อ  :     30 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1210   Thanks-a-mundo for the blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://csis.org/category/topics/technology/cybersecurity
โพสเมื่อ  :     30 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1209   I think this is a real great post.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://www.happyvalentinesdaysms.org/search/label/Rose%20Day
โพสเมื่อ  :     30 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1208   Muchos Gracias for your article post.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     http://www.happyvalentinesdaysms.org/search/label/SMS
โพสเมื่อ  :     30 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1207   Say, you got a nice blog article.Much thanks again. Keep writing.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=13RS1lOcH58
โพสเมื่อ  :     29 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1206   I really like and appreciate your blog.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://jokes-anekdota.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     29 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1205   I loved your blog article.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://jokes-anekdota.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     29 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1204   Muchos Gracias for your blog.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://telec.free.fr/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=35692
โพสเมื่อ  :     19 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1203   This is one awesome post.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://forum.antivirus.baidu.com/index.php?action=profile;u=2061214
โพสเมื่อ  :     16 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1202   A big thank you for your article.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://moneynowprotection.info/story.php?id=9089
โพสเมื่อ  :     16 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1201   I am so grateful for your blog article.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://www.newtonsystems.com/forum/profile.php?id=339566
โพสเมื่อ  :     15 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1200   This is one awesome post.Really thank you!
โดย  :     http://www.cangworld.com/bbs/home.php?mod=space&uid=795721
โพสเมื่อ  :     15 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1199   Im grateful for the article.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://karpatyua.net/user/Taubtenue603/
โพสเมื่อ  :     15 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1198   Great, thanks for sharing this article post.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     https://plus.google.com/104188459811367638202/posts/iAM9orNFcJK
โพสเมื่อ  :     12 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1197   Awesome article.Thanks Again. Want more.
โดย  :     http://imgur.com/qXEi6Wo
โพสเมื่อ  :     11 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1196   Really appreciate you sharing this post.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     http://ghettolicious.info/story.php?id=3600
โพสเมื่อ  :     9 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1195   I really enjoy the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     http://makemoney.secretsofnichemarketing.com/author/sabravsqe/
โพสเมื่อ  :     8 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1194   I truly appreciate this article.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     http://www.brittakolbert.de/users.php?mode=profile&uid=32885
โพสเมื่อ  :     8 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1193   I really liked your blog article.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://sputniku.ru/user/ubbprendenooba/
โพสเมื่อ  :     7 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1192   I truly appreciate this article post.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     http://www.ostaz.ru/user/iciepyacreaeng/
โพสเมื่อ  :     5 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1191   Muchos Gracias for your post.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://giasndasd.info/story/3366
โพสเมื่อ  :     5 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1190   Thanks again for the blog post.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://www.radio-fun.ro/filmeonline/user/paiceaeoepyoio/
โพสเมื่อ  :     4 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1189   Looking forward to reading more. Great blog article.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://contemplativejournal.com/community/member.php?140093-iryriuyiyuunyc
โพสเมื่อ  :     4 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1188   Very neat blog article.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     http://langeron.kiev.ua/user/aducynnpbroiud/
โพสเมื่อ  :     2 ธันวาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1187   Thanks for sharing, this is a fantastic blog. Awesome.
โดย  :     http://www.linkvaom88moinhat.com
โพสเมื่อ  :     30 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1186   Great, thanks for sharing this article post.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://www.nutritionstop.co.uk
โพสเมื่อ  :     30 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1185   Thanks-a-mundo for the blog post.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     http://www.nutritionstop.co.uk
โพสเมื่อ  :     30 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1184   you're truly a just right webmaster. The site loading speed is incredible. It kind of feels that you're doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork. you've done a wonderful task on this matter! Dise??o Web Bilbao https://www.youtube.com/watch?v=IDiE_o3geOk
โดย  :     Dise??o Web Bilbao
โพสเมื่อ  :     27 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1183   Muy interesante!!! Dise??o Web Bilbao https://www.youtube.com/watch?v=IDiE_o3geOk
โดย  :     Dise??o Web Bilbao
โพสเมื่อ  :     26 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1182   Thank you for your blog post.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     http://shtuchki.org.ua/users.php?mode=profile&uid=23583
โพสเมื่อ  :     26 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1181   Muy interesante!!! dise??o web bilbao 2015 https://www.youtube.com/watch?v=IDiE_o3geOk
โดย  :     dise??o web bilbao 2015
โพสเมื่อ  :     25 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1180   Me lo apunto!!! dise??o web bilbao 2015 https://www.youtube.com/watch?v=IDiE_o3geOk
โดย  :     dise??o web bilbao 2015
โพสเมื่อ  :     23 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1179   wow, awesome post.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     http://www.audible.com/pd/Science-Technology/The-Force-Equation-Audiobook/B00U077KT2/
โพสเมื่อ  :     21 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1178   Looking forward to reading more. Great article post. Fantastic.
โดย  :     http://www.audible.com/pd/Science-Technology/The-Force-Equation-Audiobook/B00U077KT2/
โพสเมื่อ  :     21 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1177   Awesome article post.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=cGXWFDXvWWw
โพสเมื่อ  :     21 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1176   This is one awesome blog article.Thanks Again. Great.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=cGXWFDXvWWw
โพสเมื่อ  :     21 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1175   Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://funnythanksgivingpictures.org/thanksgiving-pictures.html
โพสเมื่อ  :     21 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1174   I loved your blog post.Much thanks again. Keep writing.
โดย  :     http://funnythanksgivingpictures.org/funny-thanksgiving-sayings.html
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1173   Thanks so much for the post.Much thanks again. Cool.
โดย  :     http://www.followboss.com/
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1172   Really enjoyed this article.Really thank you! Want more.
โดย  :     http://www.followboss.com/
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1171   I really liked your blog post. Keep writing.
โดย  :     http://www.volty.com/profile/krystleecv4.htm
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1170   Wow, great blog post.Thanks Again. Will read on...
โดย  :     http://www.takoora.com/index.php?a=profile&u=tamioddo414
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1169   I really enjoy the blog.Much thanks again. Want more.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-8587706.html
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1168   Im obliged for the blog.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://www.dokteronline.de
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1167   Im thankful for the blog article. Awesome.
โดย  :     http://www.dokteronline.de
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1166   Really informative article post.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     https://ismoker.eu/
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1165   I think this is a real great article.Much thanks again.
โดย  :     https://ismoker.eu/
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1164   wow, awesome blog article.Much thanks again.
โดย  :     http://www.seaman.com.ua/forum/members/rpycduuebdicia.html
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1163   Awesome blog post.Really thank you! Really Great.
โดย  :     http://longandhealthylife.tumblr.com
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1162   Major thankies for the article post.Really thank you!
โดย  :     http://longandhealthylife.tumblr.com
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1161   wow, awesome post.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://jharaphula.com
โพสเมื่อ  :     19 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1160   Im obliged for the article post.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     http://jharaphula.com
โพสเมื่อ  :     19 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1159   I cannot thank you enough for the article.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://www.dfwresidences.com
โพสเมื่อ  :     19 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1158   Thanks a lot for the blog post.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://www.dfwresidences.com
โพสเมื่อ  :     19 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1157   Fantastic blog post.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://www.arganismecosmetics.com/
โพสเมื่อ  :     18 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1156   Looking forward to reading more. Great blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://www.arganismecosmetics.com/organic-argan-oil-private-label/
โพสเมื่อ  :     18 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1155   I cannot thank you enough for the blog article.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=Ua5PS6tX11Q
โพสเมื่อ  :     18 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1154   Really appreciate you sharing this article.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=9I62Fkf7iO8
โพสเมื่อ  :     18 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1153   I am so grateful for your article post. Fantastic.
โดย  :     http://skintm.com/
โพสเมื่อ  :     18 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1152   Awesome blog article.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     http://skintm.com/
โพสเมื่อ  :     18 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1151   Say, you got a nice blog post. Keep writing.
โดย  :     http://modskinvietnam.com/
โพสเมื่อ  :     17 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1150   Muchos Gracias for your blog article.Really thank you! Want more.
โดย  :     http://tailmht.com/
โพสเมื่อ  :     17 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1149   I am so grateful for your post.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     http://tailmht.com/
โพสเมื่อ  :     17 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1148   Thanks a lot for the article post. Really Cool.
โดย  :     http://tailmht.com/
โพสเมื่อ  :     17 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1147   Im obliged for the blog article.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://modtuonglol.com/
โพสเมื่อ  :     13 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1146   Looking forward to reading more. Great blog.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://taimodskinlol.com/
โพสเมื่อ  :     13 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1145   Im thankful for the blog article. Will read on...
โดย  :     http://taimodskin.com/
โพสเมื่อ  :     13 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1144   I am so grateful for your article.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://lolmod.com/
โพสเมื่อ  :     13 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1143   Major thanks for the article post. Great.
โดย  :     http://modskinlol2016.com/
โพสเมื่อ  :     13 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1142   Really appreciate you sharing this article post.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     http://modskin.biz/
โพสเมื่อ  :     13 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1141   Thanks for sharing, this is a fantastic article.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://freelolskins.net/
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1140   I am so grateful for your article post.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     http://skinpreview.com/
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1139   Appreciate you sharing, great blog post.Really thank you! Great.
โดย  :     http://skinpreview.com/
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1138   Thank you for your article.Thanks Again. Want more.
โดย  :     http://skinpreview.com/
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1137   Really enjoyed this blog. Really Great.
โดย  :     http://dinhcaoauto.biz/modskinlol-vn-mot-website-skin-tuong-dinh-cho-dan-lmht/
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1136   Thanks again for the blog.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://playtut.com/
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1135   Looking forward to reading more. Great post.Thanks Again. Much obliged.
โดย  :     http://admingame.net/hack-cf-1132-hack-dot-kich-1132-moi-nhat-mien-phi-71.html
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1134   Thanks for sharing, this is a fantastic blog post. Cool.
โดย  :     http://hack.auto4game.com/
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1133   I am so grateful for your article. Great.
โดย  :     http://admingame.net/hack-cf-1132-hack-dot-kich-1132-moi-nhat-mien-phi-71.html
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1132   Great blog.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://animekk.com
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1131   Great, thanks for sharing this blog.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://dranime.com
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1130   Appreciate you sharing, great article post.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://www.modskinlol.vn/champion/master-yi/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1129   Hey, thanks for the blog article.Thanks Again. Much obliged.
โดย  :     http://www.modskinlol.vn/champion/master-yi/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1128   Enjoyed every bit of your post.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://www.modskinlol.vn/champion/zed/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1127   Awesome blog post.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://www.modskinlol.vn/champion/zed/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1126   Appreciate you sharing, great blog post.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://www.modskinlol.vn/champion/lee-sin/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1125   Thank you for your blog article.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://www.modskinlol.vn/champion/lee-sin/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1124   I really like and appreciate your post.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://skintm.com/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1123   I really like and appreciate your blog article.Thanks Again.
โดย  :     http://skintm.com/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1122   Great, thanks for sharing this article post. Will read on...
โดย  :     http://taimodskin.com/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1121   Really enjoyed this post.Really thank you! Want more.
โดย  :     http://lolmod.com/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1120   Really informative blog article.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://modtuonglol.com/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1119   Im grateful for the blog post.Thanks Again. Cool.
โดย  :     http://taimodskinlol.com/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1118   I truly appreciate this blog.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://modtuonglol.com/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1117   Really appreciate you sharing this post.Really thank you! Will read on...
โดย  :     http://www.modskinlol.vn/help/league-of-legends-champion-list/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1116   I cannot thank you enough for the blog article. Really Cool.
โดย  :     http://modtuonglol.com/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1115   I loved your blog.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     http://nicotineresources.com/how-long-does-weed-stay-in-your-system/
โพสเมื่อ  :     10 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1114   Hey, thanks for the blog article.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     http://nicotineresources.com/how-long-does-weed-stay-in-your-system/
โพสเมื่อ  :     10 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1113   Really appreciate you sharing this blog post.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://kaznmu.kz
โพสเมื่อ  :     10 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1112   I am so grateful for your blog post.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://kaznmu.kz
โพสเมื่อ  :     10 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1111   Appreciate you sharing, great blog.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     http://droidsigma.com/mobogenie-for-pc-windows-88-1-mobogenie-market-android/
โพสเมื่อ  :     10 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1110   Enjoyed every bit of your post.Really looking forward to read more. Will read on...
โดย  :     http://droidsigma.com/google-play-store-5-8-11-apk-for-android/
โพสเมื่อ  :     10 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1109   Fantastic post.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     https://denverepoxygaragefloor.com/photos
โพสเมื่อ  :     10 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1108   Appreciate you sharing, great blog post.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     https://denverepoxygaragefloor.com/home
โพสเมื่อ  :     10 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1107   I loved your post.Really thank you! Cool.
โดย  :     http://www.napw-scam.net/author/garlandrqvm/
โพสเมื่อ  :     8 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1106   Looking forward to reading more. Great post.Much thanks again. Keep writing.
โดย  :     http://www.hairdyecolour.com
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1105   Muchos Gracias for your blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://www.hairdyecolour.com
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1104   Really appreciate you sharing this blog article.Much thanks again. Keep writing.
โดย  :     http://trader1ew.com/vitoliv.php
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1103   I loved your blog post.Thanks Again. Fantastic.
โดย  :     http://trader1ew.com/index.php
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1102   I am so grateful for your article post. Much obliged.
โดย  :     https://plus.google.com/u/0/b/114727074001009684053/114727074001009684053/posts
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1101   Im thankful for the blog article.Really looking forward to read more.
โดย  :     https://plus.google.com/u/0/b/114727074001009684053/114727074001009684053/posts
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1100   Really enjoyed this post. Want more.
โดย  :     http://www.aufkleber-design.vinyl-sticker.de
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1099   Thanks for the blog post.Really thank you! Great.
โดย  :     http://www.beschriftung-aufkleber.vinyl-sticker.de
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1098   Im obliged for the article.Thanks Again. Will read on...
โดย  :     http://jedimindtricks.teachable.com
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1097   I cannot thank you enough for the blog article. Really Great.
โดย  :     http://jedimindtricks.teachable.com
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1096   I am so grateful for your article post.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     http://www.freebiehappy.com
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1095   Say, you got a nice article post.Thanks Again. Great.
โดย  :     http://www.freebiehappy.com
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1094   Im grateful for the article post.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://www.tarba-schluesseldienst-duesseldorf.de/
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1093   Major thanks for the article post.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=omiB8C8F-10
โพสเมื่อ  :     6 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1092   Really appreciate you sharing this blog.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=YMI5eQXJR7E
โพสเมื่อ  :     6 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1091   Looking forward to reading more. Great post.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     http://www.friv4online.com
โพสเมื่อ  :     6 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1090   Hey, thanks for the article post.Really thank you! Great.
โดย  :     http://www.friv2online.com
โพสเมื่อ  :     6 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1089   A big thank you for your article post.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     http://ezlocal.com/mo/kansas-city/bankruptcy-attorney/77309
โพสเมื่อ  :     6 พฤศจิกายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1088   Hey, thanks for the article post.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://www.priceterm.com/wiki/index.php?title=Get_the_dinosaur_crib_bedding_set5519394
โพสเมื่อ  :     29 ตุลาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1087   A round of applause for your blog post.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     http://m-me.net/vb/member.php?u=1131429
โพสเมื่อ  :     28 ตุลาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1086   I think this is a real great blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     http://www.westpac.com.au/
โพสเมื่อ  :     22 ตุลาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1085   I loved your post.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     https://ore-mine.org/?r=113963
โพสเมื่อ  :     22 ตุลาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1084   wow, awesome blog.Really thank you! Want more.
โดย  :     https://ore-mine.org/?r=113963
โพสเมื่อ  :     22 ตุลาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1083   C15InS Im thankful for the article.Really thank you! Want more.
โดย  :     http://fiverr.com/crorkservice
โพสเมื่อ  :     18 ตุลาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1082   4cLIJX I value the blog. Awesome.
โดย  :     http://fiverr.com/crorkservice
โพสเมื่อ  :     18 ตุลาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1081   9KeJ2d Hey, thanks for the blog post.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://fiverr.com/crorkservice
โพสเมื่อ  :     18 ตุลาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1080   sEX4nq I really like and appreciate your blog post.Really thank you!
โดย  :     http://fiverr.com/crorkservice
โพสเมื่อ  :     16 ตุลาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1079   Thanks again for the blog post.Really thank you! Want more.
โดย  :     https://youtu.be/qK4ccX6JYfs
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1078   Im grateful for the blog post. Want more.
โดย  :     https://youtu.be/uLsoPT9Jq1c
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1077   I loved your blog.Really thank you!
โดย  :     http://the-best-dental-implants.info/story.php?id=50137
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1076   Looking forward to reading more. Great article post.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     https://youtu.be/769dzpBD_D8
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1075   Very neat post.Really thank you! Really Great.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5352352
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1074   I am so grateful for your blog. Cool.
โดย  :     http://menwantwhat.com/5-important-tips-to-consider-when-you-want-to-find-mr-right/
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1073   Thank you for your article post.Thanks Again. Much obliged.
โดย  :     http://www.pkv-tester.de/
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1072   I am so grateful for your article.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://ft-morgan.com/index.php?action=profile;u=249178
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1071   Im obliged for the blog article.Thanks Again. Cool.
โดย  :     http://www.brit-rocks.com
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1070   Fantastic blog post.
โดย  :     http://www.paymentprocessing.cc/member.php?u=45940
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1069   Very neat article.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://www.youtube.com/watch?v=YbT5DjGCxZo
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1068   Hey, thanks for the blog.Much thanks again. Want more.
โดย  :     http://www.youtube.com/watch?v=mnJPG9pu6kU
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1067   Im grateful for the blog post.Really thank you! Cool.
โดย  :     http://www.youtube.com/watch?v=nJDV-G5NgjI
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1066   Awesome post.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     http://www.quickmoneyblogs.com/10-best-referral-program-sites-that-really-pay
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1065   I really liked your article post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=Cxp5gjiRZiE
โพสเมื่อ  :     6 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1064   Thanks for sharing, this is a fantastic blog article. Much obliged.
โดย  :     http://www.zyngaplayerforums.com/member.php?5561379-ccdoubcorpperu
โพสเมื่อ  :     6 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1063   Thanks again for the blog post.Thanks Again. Want more.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5311110
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1062   Thanks again for the blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.
โดย  :     http://www.ostaz.ru/user/cuordecaobdgug/
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1061   Hey, thanks for the blog post.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     http://farbenundformen.info/story/36978
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1060   I loved your blog article. Really Great.
โดย  :     http://www.zyngaplayerforums.com/member.php?5550592-ydnnoapdeyygrb
โพสเมื่อ  :     2 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1059   i3xL9L Very good blog. Cool.
โดย  :     http://crorkzz.com/
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1058   Hey, thanks for the blog post. Want more.
โดย  :     https://jump22sale.wordpress.com/2015/06/29/where-to-get-perfect-used-cars-for-sale/
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1057   Major thanks for the blog article.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://vav.rietveldacademie.nl/user/921765/users/ygunagubnebgoe
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1056   Major thanks for the blog.Thanks Again.
โดย  :     http://www.zyngaplayerforums.com/member.php?5544698-duueayrybyyuco
โพสเมื่อ  :     30 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1055   Really informative post. Keep writing.
โดย  :     http://ft-morgan.com/index.php?action=profile;u=294374
โพสเมื่อ  :     30 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1054   Major thanks for the blog article.Thanks Again. Will read on...
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=101324
โพสเมื่อ  :     29 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1053   Really informative article.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     http://www.nwhelicopters.com/nwh/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=1240507
โพสเมื่อ  :     29 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1052   Im thankful for the post.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://dr1.com/new/forums/member.php?46005-uncuubgrubucyp
โพสเมื่อ  :     28 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1051   This is one awesome blog post.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5297980
โพสเมื่อ  :     28 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1050   Fantastic article post.Really thank you! Will read on...
โดย  :     http://maminportal.ru/user/npnruugaacncod/
โพสเมื่อ  :     28 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1049   Enjoyed every bit of your blog post.Thanks Again. Great.
โดย  :     http://ft-morgan.com/index.php?action=profile;u=285240
โพสเมื่อ  :     28 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1048   Appreciate you sharing, great article post.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     http://www.ironmikezambidis.com/app/webroot/frms/index.php?action=profile;u=93842
โพสเมื่อ  :     28 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1047   Awesome blog post.Thanks Again. Fantastic.
โดย  :     http://www.makantime.com/forum/index.php?action=profile;u=128922
โพสเมื่อ  :     27 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1046   Really enjoyed this blog.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://ft-morgan.com/index.php?action=profile;u=246804
โพสเมื่อ  :     27 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1045   Thank you ever so for you blog article.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     http://www.paymentprocessing.cc/member.php?u=41595
โพสเมื่อ  :     27 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1044   wow, awesome blog post.Thanks Again.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?157873-erobserrere694
โพสเมื่อ  :     27 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1043   Im thankful for the article.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://langeron.kiev.ua/user/ieyryeaburadry/
โพสเมื่อ  :     27 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1042   Major thanks for the post.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=147627
โพสเมื่อ  :     27 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1041   Im obliged for the article post.Really thank you! Will read on...
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-10743025.html
โพสเมื่อ  :     27 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1040   Say, you got a nice blog.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     http://ekyrs.org/support/index.php?action=profile;u=344809
โพสเมื่อ  :     27 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1039   A big thank you for your article. Will read on...
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=148462
โพสเมื่อ  :     27 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1038   A big thank you for your article.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=144840
โพสเมื่อ  :     27 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1037   I really enjoy the post. Fantastic.
โดย  :     http://ugreshlib.ru/user/pdgnruugpbugdy/
โพสเมื่อ  :     27 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1036   Thank you ever so for you article post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=134794
โพสเมื่อ  :     27 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1035   Hey, thanks for the article. Want more.
โดย  :     http://mark-twain.ru/user/ryaaapecbcebgi/
โพสเมื่อ  :     27 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1034   I really like and appreciate your blog article.Really thank you! Really Great.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=essetewague398
โพสเมื่อ  :     27 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1033   Really enjoyed this article. Much obliged.
โดย  :     http://orca3d.com/forum/index.php?action=profile;u=67147
โพสเมื่อ  :     26 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1032   Really enjoyed this article.Much thanks again. Keep writing.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5290607
โพสเมื่อ  :     26 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1031   Great, thanks for sharing this blog post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://www.makantime.com/forum/index.php?action=profile;u=128003
โพสเมื่อ  :     26 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1030   I appreciate you sharing this blog post.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     http://maminportal.ru/user/urpngppiupbngn/
โพสเมื่อ  :     26 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1029   A round of applause for your article post.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5297743
โพสเมื่อ  :     26 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1028   I really enjoy the article post.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=niiadabocceodo
โพสเมื่อ  :     26 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1027   Im grateful for the article. Great.
โดย  :     http://orca3d.com/forum/index.php?action=profile;u=67257
โพสเมื่อ  :     26 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1026   I am so grateful for your blog article.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=145483
โพสเมื่อ  :     26 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1025   Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Thanks Again. Fantastic.
โดย  :     http://www.ostaz.ru/user/Wrewaycorergy735/
โพสเมื่อ  :     26 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1024   Thank you for your article post.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=109688
โพสเมื่อ  :     26 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1023   I value the article post. Want more.
โดย  :     http://ft-morgan.com/index.php?action=profile;u=242843
โพสเมื่อ  :     25 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1022   Thanks for the blog.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=150722
โพสเมื่อ  :     25 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1021   Enjoyed every bit of your article.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?451072-erobserrere330
โพสเมื่อ  :     25 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1020   Great, thanks for sharing this blog post. Want more.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=j08A6TechV0
โพสเมื่อ  :     23 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1019   Thanks for the blog.Really looking forward to read more. Will read on...
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=j08A6TechV0
โพสเมื่อ  :     23 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1018   Thanks so much for the blog.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     http://dpsmathuraroad.net/lionelmessicleats.asp
โพสเมื่อ  :     23 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1017   Say, you got a nice article post.Thanks Again. Fantastic.
โดย  :     http://hoco.com.tw/upload_img/file/deliver/soccer-cleats-for-cheap.asp
โพสเมื่อ  :     23 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1016   I think this is a real great post.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     http://tinyurl.com/a699d16c0da80657356138d13c56e94a
โพสเมื่อ  :     23 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1015   I think this is a real great blog post.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://tinyurl.com/285583ba8503f5f320ab90177af7d58e
โพสเมื่อ  :     23 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1014   Thank you for your article. Keep writing.
โดย  :     http://indochinatreks.com/rv-pandaw-cruise-saigon-phnom-penh-4-days-itinerary-cruise
โพสเมื่อ  :     23 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1013   wow, awesome article post. Cool.
โดย  :     http://indochinatreks.com/rv-pandaw-cruise-phnom-penh-siem-reap-5-days-itinerary-cruise
โพสเมื่อ  :     22 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1012   Fantastic post. Want more.
โดย  :     http://www.findlet.dk/index.php?goto=El&offset=1630
โพสเมื่อ  :     22 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1011   I really like and appreciate your blog post.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://mp.altomhus.dk/virksomhed/vica
โพสเมื่อ  :     22 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1010   Thanks a lot for the blog article. Really Great.
โดย  :     http://osmodaart.dk/author/lene/
โพสเมื่อ  :     22 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1009   I loved your blog article.Thanks Again. Fantastic.
โดย  :     http://t-shirt-designs-for-sale.com/
โพสเมื่อ  :     18 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1008   Really enjoyed this article post.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://t-shirt-designs-for-sale.com/
โพสเมื่อ  :     18 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1007   I think this is a real great post. Keep writing.
โดย  :     https://www.facebook.com/pages/Webspresso/1597212093871546
โพสเมื่อ  :     18 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1006   I value the post. Will read on...
โดย  :     https://www.facebook.com/pages/Webspresso/1597212093871546
โพสเมื่อ  :     18 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1005   Enjoyed every bit of your article post.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     http://amzn.to/1Qj5GMW
โพสเมื่อ  :     18 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1004   Very good blog post.Really thank you! Great.
โดย  :     https://www.youtube.com/edit?video_id=h350gjYgosQ
โพสเมื่อ  :     18 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1003   rctPUV I really enjoy the article post.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     http://crorkzz.com/
โพสเมื่อ  :     9 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1002   Say, you got a nice post. Great.
โดย  :     https://youtu.be/AJCz-uvq4ew
โพสเมื่อ  :     4 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1001   Say, you got a nice blog.Thanks Again. Want more.
โดย  :     http://www.greenmediaservices.info/
โพสเมื่อ  :     4 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 1000   I cannot thank you enough for the article post.Thanks Again. Fantastic.
โดย  :     http://www.greenmediaservices.info/
โพสเมื่อ  :     4 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 999   I cannot thank you enough for the article.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://ezinearticles.com/?Plasterboard-Fixing-For-Your-Home---What-You-Need-To-Know&id=9052285
โพสเมื่อ  :     4 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 998   Major thanks for the blog.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://ezinearticles.com/?Plasterboard-Fixing-For-Your-Home---What-You-Need-To-Know&id=9052285
โพสเมื่อ  :     4 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 997   Major thanks for the article post.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     http://allhomerobotics.com/bobsweep-vs-roomba-780-can-bobsweep-compete-roomba/
โพสเมื่อ  :     4 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 996   Really informative blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://allhomerobotics.com/bobsweep-vs-roomba-780-can-bobsweep-compete-roomba/
โพสเมื่อ  :     4 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 995   I appreciate you sharing this blog.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://www.re-mixx.nl/mi-moneda-en-het-succes-van-dit-bijzondere-sieradenmerk/
โพสเมื่อ  :     4 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 994   Really enjoyed this blog.Much thanks again. Cool.
โดย  :     http://arabneek.mobi/
โพสเมื่อ  :     4 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 993   Thanks-a-mundo for the article post. Keep writing.
โดย  :     http://arabneek.mobi/
โพสเมื่อ  :     3 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 992   Thanks-a-mundo for the blog.Really looking forward to read more. Will read on...
โดย  :     https://www.bullten.com/anti-ddos/ddos-protection/
โพสเมื่อ  :     3 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 991   Very neat blog article. Really Great.
โดย  :     https://www.bullten.com
โพสเมื่อ  :     3 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 990   Looking forward to reading more. Great article post. Really Cool.
โดย  :     http://aboutrenewableenergy.com/blog/
โพสเมื่อ  :     3 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 989   Muchos Gracias for your post.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     http://www.amazon.com/Force-Equation-Unleash-Power-ebook/dp/B00THF94DS/
โพสเมื่อ  :     3 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 988   Great article post.Really thank you! Cool.
โดย  :     http://www.amazon.com/Force-Equation-Unleash-Power-ebook/dp/B00THF94DS/
โพสเมื่อ  :     3 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 987   Appreciate you sharing, great article.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://ufc188livestreamfree.com/2015/05/30/ufc-188-cain-velasquez-vs-fabricio-werdum/
โพสเมื่อ  :     3 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 986   Thanks so much for the blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://ufc188livestreamfree.com/ufc-188/
โพสเมื่อ  :     3 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 985   I cannot thank you enough for the blog.Really thank you!
โดย  :     https://aletaeuna.wordpress.com/2015/05/07/robslp640-custom-lambos-replica-lamborghini/
โพสเมื่อ  :     3 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 984   A big thank you for your blog article.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     https://www.pinterest.com/pin/341007003012263630/
โพสเมื่อ  :     3 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 983   Really enjoyed this article post.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     http://www.vipartneriai.lt/seo-paslaugos/
โพสเมื่อ  :     2 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 982   Major thanks for the blog article.Really thank you!
โดย  :     http://www.vipartneriai.lt/seo-paslaugos/
โพสเมื่อ  :     2 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 981   Muchos Gracias for your article post.Much thanks again. Cool.
โดย  :     http://www.discount-dental.net/
โพสเมื่อ  :     2 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 980   Major thankies for the blog.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://www.discount-dental.net/
โพสเมื่อ  :     2 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 979   Thanks again for the post.Much thanks again. Cool.
โดย  :     http://www.guitarlessonscritic.com/reviews/jamplay/
โพสเมื่อ  :     2 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 978   Very informative article post.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://www.jamplaycouponcode.com/
โพสเมื่อ  :     2 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 977   I really like and appreciate your article.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     http://www.carpetcleaningcoupons.org/stanely-steamers-coupons.php
โพสเมื่อ  :     2 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 976   Really enjoyed this post.
โดย  :     http://www.1800dentalmarketing.com/dental-marketing-ideas-new-patients/
โพสเมื่อ  :     2 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 975   I think this is a real great blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     http://gofreehomepower.com/
โพสเมื่อ  :     2 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 974   I am so grateful for your article. Want more.
โดย  :     http://gofreehomepower.com/
โพสเมื่อ  :     2 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 973   Im grateful for the article.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://www.fivetn-development.ro/portfolio
โพสเมื่อ  :     2 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 972   Thank you ever so for you blog. Cool.
โดย  :     http://www.fivetn-development.ro/services
โพสเมื่อ  :     1 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 971   Thanks again for the blog.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     http://www.gaiaonline.com/journal/?mode=view&post_id=36772573&u=37973997
โพสเมื่อ  :     1 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 970   Thanks for the blog post.Much thanks again. Great.
โดย  :     https://storify.com/plantasmed190/la-dulce-revolucion-de-las-plantas-medicinales
โพสเมื่อ  :     1 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 969   Really informative article post.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     http://www.profilehammer.com
โพสเมื่อ  :     1 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 968   Thank you for your article post. Awesome.
โดย  :     http://www.profilehammer.com
โพสเมื่อ  :     1 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 967   I think this is a real great blog article.Much thanks again. Much obliged.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-8628787.html
โพสเมื่อ  :     1 มิถุนายน 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 966   I am so grateful for your blog post.Really thank you! Cool.
โดย  :     http://zurvergleichsurl.cabanova.com/
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 965   Very good blog article.Much thanks again. Cool.
โดย  :     http://energievergleichgewerblich.yolasite.com/
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 964   Very good article post.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://dmbroadcasting.com/the-unbelievable-truth-about-ipas2-a-2015-review/
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 963   I cannot thank you enough for the post. Awesome.
โดย  :     http://www.makantime.com/forum/index.php?action=profile;u=62009
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 962   I value the blog post. Will read on...
โดย  :     http://dmbroadcasting.com/the-unbelievable-truth-about-ipas2-a-2015-review/
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 961   Very good article.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-10800509.html
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 960   Really appreciate you sharing this blog. Keep writing.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=144754
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 959   I appreciate you sharing this article. Cool.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=essetewague336
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 958   Very informative blog post.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     http://forums.hawaalive.com/members/398723.html
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 957   Say, you got a nice post. Much obliged.
โดย  :     http://erdgasvergleicheu.cabanova.com/
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 956   Really enjoyed this blog.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://erdgaspreisvergleichfueralleanbieter.page.tl/
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 955   Very good blog post.Much thanks again. Want more.
โดย  :     http://vergleichgasundstrom.jigsy.com/entries/general/compare-gas-prices-today-and-save-money
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 954   Thanks for the article post.Really thank you!
โดย  :     http://vergleichgasundstrom.jigsy.com/entries/general/compare-gas-prices-today-and-save-money
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 953   I am so grateful for your post. Really Great.
โดย  :     http://forums.hawaalive.com/members/467589.html
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 952   Looking forward to reading more. Great blog article.Much thanks again. Cool.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=insendaRhyday820
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 951   Thanks for the post. Really Cool.
โดย  :     http://jmsnews.com/forums/member.php?u=184707
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 950   Major thanks for the post.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://erdgasanbietervergleich.yolasite.com/
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 949   I really like and appreciate your article. Really Cool.
โดย  :     http://erdgasanbieterwechseln.angelfire.com/
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 948   Really enjoyed this article.Thanks Again. Cool.
โดย  :     http://forum.antivirus.baidu.com/index.php?action=profile;u=1194853
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 947   Very neat article post. Want more.
โดย  :     http://www.afghangendercafe.org/discussion/profile.php?mode=viewprofile&u=73809
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 946   Very informative blog.Thanks Again.
โดย  :     http://deronlinegastarifvergleich.blinkweb.com/
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 945   wow, awesome post.Much thanks again. Want more.
โดย  :     http://modgames.net/index/8-921368
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 944   I appreciate you sharing this post.Thanks Again. Cool.
โดย  :     http://forum.pocketz.ru/index.php?showuser=621799
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 943   Really appreciate you sharing this blog article.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     http://ekyrs.org/support/index.php?action=profile;u=323703
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 942   wow, awesome article.
โดย  :     https://www.evernote.com/shard/s560/sh/d8412377-c675-4f3a-8b20-143f889344f9/c52f5df1a46cbf25ee1f153f
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 941   Fantastic post. Will read on...
โดย  :     http://mark-twain.ru/user/bygndpacoyrodd/
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 940   Thanks so much for the blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     http://www.iamsport.org/pg/pages/view/28354345
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 939   Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://modgames.net/index/8-997876
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 938   I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?496241-erobserrere768
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 937   I appreciate you sharing this blog.
โดย  :     http://vav.rietveldacademie.nl/user/853224/users/nnnycdpdiyycro
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 936   I value the article post.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://musisi.com/forum/member.php?108718-yydeacypyradop
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 935   Very informative blog post.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://gastarifrechnerberechnenhier.jimdo.com/2015/05/20/gas-electricity-price-comparison-tariffs/
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 934   Thank you ever so for you blog.Really looking forward to read more. Will read on...
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5209470
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 933   Really enjoyed this blog.Thanks Again. Will read on...
โดย  :     http://forum.pocketz.ru/index.php?showuser=931228
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 932   Thank you for your article.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     http://gastarifrechnervergleich.page.tl/Gas-Electricity-Price-Comparison-Tariffs.htm
โพสเมื่อ  :     30 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 931   Looking forward to reading more. Great blog.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://lib.psunbrb.by/redcat/new/index.php?subaction=userinfo&user=oppgepacpcerpr
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 930   wow, awesome blog article.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     http://calip.so/user/profile/ipigbyondapnpo
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 929   Awesome blog.Thanks Again. Cool.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=56mfIPrhToA/
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 928   Wow, great post.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://ava-pskov.ru/index.php?subaction=userinfo&user=cugcccacniiicr
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 927   Thanks a lot for the article post. Much obliged.
โดย  :     https://youtu.be/56mfIPrhToA
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 926   Really informative blog post.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://forums.hawaalive.com/members/437805.html
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 925   I really liked your article.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?446252-UnsulseClacle965
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 924   Thanks for the article.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     http://forums.hawaalive.com/members/458490.html
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 923   Thanks again for the article post.Really thank you!
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=insendaRhyday949
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 922   Thanks a lot for the article.Much thanks again. Much obliged.
โดย  :     http://billigsterstromanbieterdeutschla.tumblr.com/
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 921   I really like and appreciate your blog article.Much thanks again. Want more.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=oneoaynrodyeug
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 920   I cannot thank you enough for the article post.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     http://billigstrompreisvergleich.postbit.com/cheap-electrical-energy-by-purchasing-electricity-suppl
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 919   I really liked your article post.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://www.moborobo.com/bbs/member.php?u=692226
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 918   Thanks so much for the article post. Keep writing.
โดย  :     http://obecmsenelazne.info/?p=9778
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 917   Say, you got a nice blog article.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     http://rueckle-gruppe.info/?p=9796
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 916   Thanks-a-mundo for the post. Keep writing.
โดย  :     http://www.docspal.com/viewer?id=rsjuxdvm-6986777
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 915   Appreciate you sharing, great blog article. Really Great.
โดย  :     https://youtu.be/JjWi1uaQ8Uc
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 914   Muchos Gracias for your blog post.Really looking forward to read more. Will read on...
โดย  :     http://www.kiwibox.com/wulupiri/mypage/
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 913   I am so grateful for your blog post. Cool.
โดย  :     http://benny9rate.yolasite.com/why-should-you-apply-for-a-small-business-mortgage.php
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 912   I loved your article.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     https://youtu.be/JjWi1uaQ8Uc
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 911   wow, awesome article.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-8715918.html
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 910   A round of applause for your post.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     http://forums.hawaalive.com/members/346144.html
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 909   Very informative blog post.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     http://forums.hawaalive.com/members/461421.html
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 908   Hey, thanks for the blog.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     https://youtu.be/6UjfE5lam_I
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 907   Thanks again for the blog.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?485118-erobserrere921
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 906   A big thank you for your article post.Much thanks again. Want more.
โดย  :     https://youtu.be/6UjfE5lam_I
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 905   I appreciate you sharing this blog post.Much thanks again.
โดย  :     http://chaykafest.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=810557
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 904   A round of applause for your blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     http://www.zyngaplayerforums.com/member.php?5452158-nugpncbpdeicgc
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 903   Very neat blog.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     http://www.3gassociation.ru/user/rgrdibuoboopug/
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 902   Major thankies for the blog post. Really Great.
โดย  :     https://youtu.be/Z-9g7dZ5c8s
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 901   Im thankful for the blog article.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?492023-erobserrere592
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 900   Im thankful for the article post. Keep writing.
โดย  :     https://youtu.be/Z-9g7dZ5c8s
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 899   I think this is a real great post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://forum.pocketz.ru/index.php?showuser=955004
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 898   Im grateful for the post.Really thank you!
โดย  :     http://kinowarez.com/user/obrgrnpgadppdu/
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 897   A round of applause for your blog article.Thanks Again. Will read on...
โดย  :     http://timeout.ua/user/gydoniyiryaynp/
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 896   I think this is a real great article. Want more.
โดย  :     https://youtu.be/5KOHLuAQMUg
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 895   I loved your post. Much obliged.
โดย  :     http://klang-chiemgau.info/story.php?id=15817
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 894   Thanks for the article post.Really looking forward to read more. Will read on...
โดย  :     http://watertonbrassmusic.info/story.php?id=36402
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 893   Thanks for the post.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     https://youtu.be/5KOHLuAQMUg
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 892   I cannot thank you enough for the post.Thanks Again. Cool.
โดย  :     http://neumann-einrichtungshaus.info/story.php?id=30456
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 891   I value the article.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://racebmxflashlight.info/story.php?id=15270
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 890   I really enjoy the blog.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     http://iyasho.info/story/16577
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 889   Hey, thanks for the article post.Thanks Again.
โดย  :     http://1st-fashionsoftware.info/story/33115
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 888   wow, awesome article post. Cool.
โดย  :     https://youtu.be/w648JIj0O9o
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 887   Im thankful for the article. Keep writing.
โดย  :     https://youtu.be/w648JIj0O9o
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 886   Major thanks for the post.Really thank you! Great.
โดย  :     http://iyasho.info/story/16572
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 885   This is one awesome blog post.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     http://megaabroad.info/story.php?id=16393
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 884   I value the post.Really thank you! Want more.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-9823214.html
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 883   Really appreciate you sharing this article post.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=145323
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 882   Major thankies for the blog. Great.
โดย  :     https://youtu.be/53Y5FmigtSk
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 881   I really liked your article post.Thanks Again. Cool.
โดย  :     http://forum.antivirus.baidu.com/index.php?action=profile;u=1191062
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 880   Awesome blog article.Thanks Again. Great.
โดย  :     https://youtu.be/53Y5FmigtSk
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 879   Wow, great article post. Cool.
โดย  :     http://timeout.ua/user/prpobdeaeibuob/
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 878   Very informative article post. Keep writing.
โดย  :     http://topstar.tj/user/peddnagrncpuba/
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 877   This is one awesome blog. Will read on...
โดย  :     http://ava-pskov.ru/index.php?subaction=userinfo&user=rincgycnudanae
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 876   Say, you got a nice blog post.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=98037
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 875   Thanks again for the article post. Want more.
โดย  :     https://youtu.be/ocl6gU8Z7IM
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 874   Say, you got a nice blog post.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     http://forums.hawaalive.com/members/467622.html
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 873   Appreciate you sharing, great blog. Really Great.
โดย  :     https://youtu.be/ocl6gU8Z7IM
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 872   Thank you for your article post.Really thank you! Will read on...
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5213321
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 871   Very informative blog post.Really thank you! Will read on...
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5214104
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 870   I appreciate you sharing this blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://ashlanddaytrip.com/2015/05/27/absolute-best-home-heating-option-is-available-for-everyone/
โพสเมื่อ  :     29 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 869   Thanks-a-mundo for the article post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=86041
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 868   Thanks for the blog. Will read on...
โดย  :     https://youtu.be/yV8091A4Tg0
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 867   Thank you for your post.
โดย  :     http://addfreespins.com/author/charlesrieves0179
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 866   I value the post.Much thanks again. Keep writing.
โดย  :     http://techicated.com/story.php?title=ladyboy-cams
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 865   Im obliged for the blog.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     https://youtu.be/yV8091A4Tg0
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 864   Say, you got a nice article.Much thanks again. Much obliged.
โดย  :     http://domostroy-khv.ru/wiki/index.php?title=Absolute_finest_fiber_optic_resources_will_assist_you_t
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 863   I am so grateful for your blog.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://www.hellrec.at/habitwiki/index.php?title=Unbelievable_fiber_optic_cleansing_solutions_are_fan
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 862   Fantastic article post.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?438732-UnsulseClacle298
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 861   A round of applause for your blog.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     https://youtu.be/qFZrStQgp9U
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 860   Thanks for the post. Keep writing.
โดย  :     http://www.studentiunict.it/tag/scaricare-musica-gratis/
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 859   Great, thanks for sharing this blog article.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     https://youtu.be/qFZrStQgp9U
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 858   I really like and appreciate your article.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://www.studentiunict.it/tag/scaricare-musica-gratis/
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 857   Thanks-a-mundo for the blog article.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     http://jmsnews.com/forums/member.php?u=184041
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 856   Appreciate you sharing, great article.Much thanks again. Much obliged.
โดย  :     http://www.zyngaplayerforums.com/member.php?5451403-nyboaprodogayg
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 855   Say, you got a nice post. Really Great.
โดย  :     https://youtu.be/DTvwPBXxywA
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 854   Very informative blog.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     http://www.zyngaplayerforums.com/member.php?5451333-nedreebpduiiep
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 853   Very good post.Much thanks again. Great.
โดย  :     https://youtu.be/DTvwPBXxywA
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 852   Appreciate you sharing, great blog article.Really thank you! Really Great.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=145549
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 851   Hey, thanks for the blog.Much thanks again. Much obliged.
โดย  :     http://artedu.uz.ua/user/freceGreesiup609/
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 850   Hey, thanks for the article post.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=131815
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 849   Thank you ever so for you blog.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     https://youtu.be/P9kkSxLnWVc
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 848   Say, you got a nice blog post.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     http://kinowarez.com/user/acngeueoeooude/
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 847   Im grateful for the blog article.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=178179
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 846   Thanks a lot for the blog post.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     https://youtu.be/P9kkSxLnWVc
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 845   Hey, thanks for the blog post.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=essetewague960
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 844   Thank you for your article.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5217300
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 843   This is one awesome blog article.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://ugreshlib.ru/user/ynacirenbogeuy/
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 842   Really appreciate you sharing this blog article. Much obliged.
โดย  :     http://www.ostaz.ru/user/dgidondnriurbb/
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 841   Thanks for the post. Keep writing.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-8587028.html
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 840   Very informative blog.Thanks Again.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?191361-UnsulseClacle217
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 839   Hey, thanks for the blog post.Really thank you! Want more.
โดย  :     http://www.zyngaplayerforums.com/member.php?5449822-errbnaccpcrroy
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 838   Say, you got a nice article post.Really thank you! Really Great.
โดย  :     http://langeron.kiev.ua/user/ydougdidyaeaiy/
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 837   Really enjoyed this article post.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=insendaRhyday332
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 836   I loved your blog article.Thanks Again. Much obliged.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=148377
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 835   Enjoyed every bit of your blog article.Much thanks again. Cool.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5213952
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 834   Enjoyed every bit of your blog post.Thanks Again. Want more.
โดย  :     http://forums.hawaalive.com/members/456453.html
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 833   Thanks a lot for the blog post.Thanks Again. Great.
โดย  :     http://ava-pskov.ru/index.php?subaction=userinfo&user=pgapdobcpidcec
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 832   Looking forward to reading more. Great blog article.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://phpbb.ulead.com.tw/TC/profile.php?mode=viewprofile&u=513694
โพสเมื่อ  :     28 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 831   Thanks for the blog post.Much thanks again. Keep writing.
โดย  :     http://ugreshlib.ru/user/piyoneuugcboyo/
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 830   Thank you ever so for you article post.Thanks Again. Fantastic.
โดย  :     http://vav.rietveldacademie.nl/user/847549/users/guoperdrrnacga
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 829   I really enjoy the blog.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://www.ostaz.ru/user/Wrewaycorergy709/
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 828   Awesome blog post.Really looking forward to read more. Will read on...
โดย  :     http://modgames.net/index/8-1012164
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 827   Im obliged for the article. Great.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5216872
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 826   Looking forward to reading more. Great blog post. Will read on...
โดย  :     http://www.nwhelicopters.com/nwh/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=1204699
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 825   Thanks again for the blog article.Really thank you! Cool.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5212621
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 824   Looking forward to reading more. Great article post.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=92701
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 823   Really appreciate you sharing this blog article.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://marketing-fuer-kuenstler.info/story.php?id=14670
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 822   I really liked your blog. Really Cool.
โดย  :     http://oladoadanoticia.com.br/os-rumos-do-brasil/
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 821   Muchos Gracias for your blog article.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5214065
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 820   Thanks again for the post.Really thank you! Really Great.
โดย  :     http://timeout.ua/user/obaciobrguadup/
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 819   Major thankies for the article post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://lib.psunbrb.by/redcat/new/index.php?subaction=userinfo&user=rpdcobccbgiryd
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 818   Very informative article post.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-9416200.html
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 817   Thanks so much for the post. Great.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?451145-UnsulseClacle208
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 816   Im obliged for the article. Will read on...
โดย  :     http://karera59.ru/index.php?subaction=userinfo&user=obpniepoabnpdy
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 815   I truly appreciate this blog article.Thanks Again. Great.
โดย  :     http://www.3gassociation.ru/user/dpuecyoroeopog/
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 814   I loved your post.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     http://www.ostaz.ru/user/engguccyuigeob/
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 813   Hey, thanks for the article.Much thanks again.
โดย  :     http://forum.pocketz.ru/index.php?showuser=950467
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 812   Thanks so much for the blog post.Thanks Again. Will read on...
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=insendaRhyday974
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 811   Great blog.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     http://www.themommymafiaofficial.com
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 810   I am so grateful for your post.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=109692
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 809   I really enjoy the blog article.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://forum.pocketz.ru/index.php?showuser=106185
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 808   I loved your article.Much thanks again. Keep writing.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=154170
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 807   Appreciate you sharing, great blog. Awesome.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=insendaRhyday497
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 806   Im grateful for the blog post.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     http://support.wellnesswithrose.com/entries/94095317-Spoedreparatie-Kunstgebitbftxe
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 805   Awesome article post.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://emedann.com/blog/view/20831/tandprotheticus-steenwijk
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 804   Thank you ever so for you article. Really Cool.
โดย  :     http://g6computertraininginstitute.org/forum/discussion/124740/make-the-magic-love-spells-perform-mo
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 803   Major thankies for the article. Much obliged.
โดย  :     http://www.ucdeal.com/blogs/106683/367483/make-the-magic-love-spells-work
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 802   Very neat post.Thanks Again. Want more.
โดย  :     http://www.purevolume.com/libratoe71/posts/10068503/Factors+To+Consider+In+a+High+quality+Hotel+Mana
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 801   Thanks-a-mundo for the article post.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://support.wellnesswithrose.com/entries/94094637-Factors-To-Consider-on-a-High-quality-Hotel-Man
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 800   Appreciate you sharing, great article.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://www.purevolume.com/season71mexico/posts/10067153/What+to+consider+on+the+Finest+Trading+Softw
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 799   Major thanks for the blog.Thanks Again. Want more.
โดย  :     http://www.untamed-reflections.com/debauchery/discussion/82711/things-to-look-for-on-the-most-effect
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 798   Awesome blog post.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://prestige.nalosolutions.com/forum/social/blogs/2859/5772/the-way-to-select-the-top-stereo
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 797   I loved your blog.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     http://www.4cd.com/members/violalinda77/activity/294196/
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 796   I think this is a real great blog post.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     http://guustore.com/forum/discussion/347383/which-property-business-satisfies-your-needs-best
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 795   I appreciate you sharing this blog article.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     http://salaryitis.com/blogs/36664/97062/picking-the-right-insurance-opti
โพสเมื่อ  :     27 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 794   Thanks a lot for the article.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?497875-erobserrere444
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 793   Im grateful for the article post.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?484828-erobserrere614
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 792   Say, you got a nice article. Fantastic.
โดย  :     http://kinowarez.com/user/bppdopibbedibc/
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 791   Very good article post.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://mark-twain.ru/user/ddyuogaigecaer/
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 790   Im grateful for the article post.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=153782
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 789   A round of applause for your article.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=insendaRhyday525
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 788   Thanks for the article.Really thank you! Will read on...
โดย  :     http://www.afghangendercafe.org/discussion/profile.php?mode=viewprofile&u=70922
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 787   Major thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Will read on...
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=148387
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 786   Thanks for the article. Cool.
โดย  :     http://forums.hawaalive.com/members/460953.html
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 785   Thank you ever so for you post.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     http://ugreshlib.ru/user/dnnieunpcbgire/
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 784   Say, you got a nice blog post. Will read on...
โดย  :     http://www.ostaz.ru/user/biaengobnuagce/
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 783   I really enjoy the article post.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://forums.hawaalive.com/members/474351.html
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 782   I am so grateful for your blog.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://forums.hawaalive.com/members/438381.html
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 781   Thanks-a-mundo for the blog.Really thank you! Will read on...
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=153541
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 780   Im obliged for the blog post.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?415235-erobserrere832
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 779   Very good post.Really thank you! Really Great.
โดย  :     http://vav.rietveldacademie.nl/user/845028/users/gupddgnaaucpdi
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 778   Say, you got a nice blog article.Much thanks again.
โดย  :     http://ava-pskov.ru/index.php?subaction=userinfo&user=gnugducrcagbcc
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 777   I value the post.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://forums.hawaalive.com/members/419410.html
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 776   Thanks a lot for the blog post.Thanks Again. Much obliged.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?373244-UnsulseClacle449
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 775   A round of applause for your article.Really thank you!
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5210080
โพสเมื่อ  :     26 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 774   Fantastic blog article.Really thank you! Really Great.
โดย  :     http://kinowarez.com/user/ycgcerdyiayuea/
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 773   Thanks again for the article. Will read on...
โดย  :     http://ugreshlib.ru/user/dddrerduppdupc/
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 772   Thanks so much for the article.Thanks Again. Cool.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-9808465.html
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 771   Thanks for sharing, this is a fantastic article.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     http://www.ostaz.ru/user/Wrewaycorergy138/
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 770   Im obliged for the article post.Thanks Again. Cool.
โดย  :     http://jmsnews.com/forums/member.php?u=183082
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 769   Awesome article post.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://www.3gassociation.ru/user/pgggnnecyrroyg/
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 768   Great article.Thanks Again.
โดย  :     http://www.ostaz.ru/user/damSydayhex970/
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 767   Really enjoyed this article post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-7015563.html
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 766   I value the blog article.Thanks Again. Great.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=144388
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 765   Really appreciate you sharing this blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5209822
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 764   I truly appreciate this article post.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://jmsnews.com/forums/member.php?u=183029
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 763   Awesome post.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://www.velosklad.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1635355
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 762   I think this is a real great post. Really Cool.
โดย  :     http://forums.hawaalive.com/members/457620.html
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 761   Thanks so much for the blog article. Keep writing.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=insendaRhyday883
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 760   Looking forward to reading more. Great article. Want more.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=159273
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 759   I really like and appreciate your blog article. Want more.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-8810797.html
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 758   Thanks for the blog post.Really looking forward to read more. Will read on...
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=153910
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 757   I truly appreciate this blog.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://mark-twain.ru/user/Assodaadeva869/
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 756   Thanks for the blog article. Cool.
โดย  :     http://topstar.tj/user/raonurnodguder/
โพสเมื่อ  :     25 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 755   Thank you ever so for you blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=172202
โพสเมื่อ  :     22 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 754   Really appreciate you sharing this article.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     http://karera59.ru/index.php?subaction=userinfo&user=pcgyggbaroorib
โพสเมื่อ  :     22 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 753   I value the blog article.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=136932
โพสเมื่อ  :     22 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 752   Thank you ever so for you article post. Keep writing.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?280617-UnsulseClacle921
โพสเมื่อ  :     22 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 751   Say, you got a nice article.Thanks Again. Much obliged.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=yuyubaycadprgu
โพสเมื่อ  :     22 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 750   I appreciate you sharing this post.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://www.nwhelicopters.com/nwh/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=1201146
โพสเมื่อ  :     22 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 749   Very neat blog post.Really thank you! Will read on...
โดย  :     http://forums.hawaalive.com/members/457432.html
โพสเมื่อ  :     22 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 748   Thank you ever so for you blog post. Awesome.
โดย  :     http://forums.hawaalive.com/members/458552.html
โพสเมื่อ  :     22 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 747   Very informative blog article.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     http://chaykafest.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=806833
โพสเมื่อ  :     22 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 746   Im grateful for the blog post.Much thanks again. Want more.
โดย  :     http://jmsnews.com/forums/member.php?u=182570
โพสเมื่อ  :     22 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 745   Thanks so much for the blog.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5188590
โพสเมื่อ  :     22 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 744   I loved your article. Want more.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5199820
โพสเมื่อ  :     22 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 743   I really enjoy the article post.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     http://forums.hawaalive.com/members/395180.html
โพสเมื่อ  :     22 พฤษภาคม 2558

  Re:
ความเห็นที่ : 742   Thanks a lot for the blog.Thanks Again. Want more.
โดย  :